Thanh tra
Thanh tra
Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 
05/11/2020 
 

Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Nghị định).

Theo đó, tại Điều 10 của Nghị định quy định người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản hằng năm, bao gồm:

- Các ngạch công chức và người giữ chức danh công chức sau: Chấp hành viên; Điều tra viên; Kế toán viên; Kiểm lâm viên; Kiểm sát viên; Kiểm soát viên ngân hàng; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm toán viên; Kiểm tra viên của Đảng; Kiểm tra viên hải quan; Kiểm tra viên thuế; Thanh tra viên; Thẩm phán.

- Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định.

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2020 và bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch, tài sản thu nhập./.
Đính kèm: 130 NDCP.pdf

Nguyễn Kiều Vinh - Phòng Thanh tra 
Liên kết website