Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Một số điểm mới về tuyển dụng công chức, viên chức 
09/01/2019 
 

Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 161/2018/NĐ-CP). Theo đó, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP đã quy định một số điểm mới về tuyển dụng công chức, viên chức so với Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; cụ thể như sau:

1. Không phân biệt văn bằng khi tuyển dụng công chức, viên chức.

2. Quy định chặt chẽ về điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức.

3. Thay đổi cách thức thi tuyển, xét tuyển công chức.

4 . Bổ sung thêm điều kiện đối với người được miễn tập sự.

5. Được ký 02 lần hợp đồng có thời hạn đối với viên chức.

      Nghị định số 161/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2019./.
Đính kèm: 161.signed.pdf
Ngọc Thành, Phòng QLNS 
Liên kết website