Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập 
23/02/2021 
 

Ngày 02 tháng 02 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập (Thông tư);

Trong đó, đối tượng áp dụng; mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông được quy định:

- Đối tượng áp dụng:

+ Viên chức giảng dạy chương trình giáo dục trung học phổ thông, bao gồm: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc trong các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

+ Các trường trung học phổ thông tư thục có thể vận dụng quy định tại Thông tư để tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên.

- Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông:

+ Giáo viên trung học phổ thông hạng III - Mã số V.07.05.15;

+ Giáo viên trung học phổ thông hạng II - Mã số V.07.05.14;

+ Giáo viên trung học phổ thông hạng I - Mã số V.07.05.13.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2021 và thay thế Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập./.
Đính kèm: 042021 TTBGD.pdf

Chí Huyên, Phòng QLNS 
Liên kết website