Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập 
08/02/2021 
 

Ngày 02 tháng 02 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 03/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập (Thông tư);

Trong đó, đối tượng áp dụng; mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở được quy định:

- Đối tượng áp dụng:

+ Viên chức giảng dạy chương trình giáo dục trung học cơ sở, bao gồm: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc trong các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

+ Các trường trung học cơ sở tư thục có thể vận dụng quy định tại Thông tư để tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên.

- Mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở:

+ Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32

+ Giáo viên trung học cơ sở hạng II - Mã số V.07.04.31

+ Giáo viên trung học cơ sở hạng I - Mã số V.07.04.30.

 Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2021 và thay thế Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập./.
Đính kèm: TT 032021 BGD.pdfTT 032021 BGD 1.pdf
Văn Hòa, Phòng QLNS 
Liên kết website