Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập 
22/02/2021 
 

Ngày 02/02/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập (Thông tư);

Trong đó, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, gồm:

- Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29.

- Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số V.07.03.28.

- Giáo viên tiểu học hạng I - Mã số V.07.03.27.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nguyên tắc bổ nhiệm theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học:

- Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư phải căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhận và bảo đảm đạt tiểu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp được quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 7 cùa Thông tư.

- Khi bổ nhiệm giáo viên từ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập (Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư thì không được kết hợp thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

- Không căn cứ trình độ được đào tạo để bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn hạng chức danh nghề nghiệp đã trúng tuyển đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng.

  Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2021 và thay thế Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV./.
Đính kèm: 022021 TTBGD.pdf
Hồng Phượng, Phòng QLNS 
Liên kết website