Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 
19/02/2021 
 

Ngày 02 tháng 02 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập (Thông tư);

Trong đó, đối tượng áp dụng; mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non được quy định:

- Đối tượng áp dụng:

+ Viên chức giảng dạy chương trình giáo dục mầm non, bao gồm: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập công lập, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

+ Các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục có thể vận dụng quy định tại Thông tư để tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên.

- Mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, gồm:

+ Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26;

+ Giáo viên mầm non hạng II - Mã số V.07.02.25;

+ Giáo viên mầm non hạng I - Mã số V.07.02.24.

 Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2021 và thay thế Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non./.
Đính kèm: 012021 TTBGD.pdf
Văn Hòa, Phòng QLNS 
Liên kết website