Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
17/12/2019 
 

Ngày 22/11/2019, Quốc hội thông qua Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật);

Luật có 05 Khoản sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 33 Khoản sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương:

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ gồm: Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; hình thức hoạt động của Chính phủ.

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương gồm:

+ Những quy định chung (tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính; Hội đồng nhân dân; tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương; phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương; ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương);

+ Chính quyền địa phương ở nông thôn (cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã; nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã; cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã);

+ Chính quyền địa phương ở đô thị (chính quyền địa phương ở quận, phường; cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; chính quyền địa phương ở phường; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường, thị trấn; cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn);

+ Chính quyền địa phương ở hải đảo;

+ Tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt;

+ Hoạt động của chính quyền địa phương (bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân; thôi làm nhiệm vụ đại biểu, tạm đình chỉ và mất quyền đại biểu Hội đồng nhân dân; bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương);

+ Nguyên tắc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính;

+ Một số nội dung sửa đổi từ ngữ.

Luật quy định từ ngày 01/7/2020 cho đến khi bầu ra Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tại các đơn vị hành chính, cơ cấu Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp xã, số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Trưởng ban của Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn loại II tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13.

Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020./.
Đính kèm: Luat sua doi Luat TCCP va Luat TCCQDP.pdf

Ngọc Tiến – Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website