Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018 
20/03/2018 
 

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 26/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “tiếp tục thực hiện và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và chính quyền địa phương các cấp, giai đoạn 2016-2020” và Kế hoạch số 833/KH-UBND ngày 15/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020;

Ngày 05/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 835/KH-UBND triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018 (Kế hoạch);

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra nội dung cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 833/KH-UBND ngày 15/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020.

- Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp.

- Gắn thực hiện công tác dân vận với đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính.

- Gắn thực hiện công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Nâng cao hiệu quả công tác dân vận đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

- Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện công tác dân vận./.
Đính kèm: KHUB835_signed.pdf

Hồng Nhung – Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website