Thanh tra
Thanh tra
Kiện toàn Tổ Kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh 
31/12/2020 
 

Nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 29/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 2310/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Quyết định), gồm 11 thành viên là đại điện của các Sở, ngành và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tổ Kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Hình thức kiểm tra: chuyên đề, đột xuất.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2020 và thay thế Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: 2310 QDUB.pdf

Thúy Quỳnh, Phòng Thanh tra  
Liên kết website