Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
09/06/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 391/KH-TKTr ngày 01/01/2019 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh năm 2019.  

Ngày 06/6/2019, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Qua kiểm tra, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính như: Đơn vị đã thực hiện phân công, phân nhiệm, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần đối với từng công chức; đánh giá, phân loại đối với công chức hàng tháng, quý, năm; thực hiện bổ nhiệm đối với 03 trường hợp là lãnh đạo của các phòng chuyên môn (Phòng Kinh tế -Tổng hợp; Phòng Văn xã - Ngoại vụ; Phòng Hành chính - Quản trị) với quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm đảm bảo theo quy định; đã ban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện triển khai và thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 43 trường hợp tại Công văn số 2122/VPUB-HCQT ngày 28/5/2019 theo quy định; có lập sổ theo dõi công tác tiếp công dân; xây dựng quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân của lãnh đạo.

    Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh tại buổi làm việc 

với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổ Kiểm tra đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời, quán triệt đến đội ngũ công chức tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định./.

Nguyễn Kiều Vinh – Phòng Thanh tra                                                                       
Liên kết website