Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải 
28/09/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận, Kế hoạch số 1423/KH-TKTr ngày 17/5/2020 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020. Ngày 24/9/2020, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) thực hiện kiểm tra tại UBND huyện Ninh Hải.    

Qua kiểm tra, UBND huyện Ninh Hải thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đã thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 22 trường hợp là lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị thuộc, trực thuộc huyện (quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo theo quy định); thực hiện phân công, phân nhiệm đối với từng cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá, phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng, quý, nămban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 80 trường hợp; niêm yết công khai các thủ tục hành chính, thực hiện rà soát và giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định; thực hiện việc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh.

    Tổ Kiểm tra tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải

 

           Tổ Kiểm tra đề nghị UBND huyện Ninh Hải tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.
Thanh Khiết - Phòng Thanh tra   
Liên kết website