Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND huyện Ninh Phước 
20/11/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận, Kế hoạch số 1423/KH-TKTr ngày 17/5/2020 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020. Ngày 12/11/2020, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) thực hiện kiểm tra tại UBND huyện Ninh Phước.    

Qua kiểm tra, UBND huyện Ninh Phước thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đã thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 07 trường hợp là lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị thuộc, trực thuộc huyện (quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo theo quy định); thực hiện phân công, phân nhiệm đối với từng cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá, phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng, quý, nămban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 103 trường hợp; niêm yết công khai các thủ tục hành chính, thực hiện rà soát và giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định; thực hiện việc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh.

Description: D:\2020\viet tin\16.11\hinh.jpg  

Tổ Kiểm tra tại buổi làm việc với UBND huyện Ninh Phước  

          Tổ Kiểm tra đề nghị UBND huyện Ninh Phước tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

Thúy Quỳnh, Phòng Thanh tra 
Liên kết website