Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Y tế 
02/09/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 391/KH-TKTr ngày 01/02/2019 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh năm 2019.  

Ngày 26/9/2019, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Sở Y tế.        

Qua kiểm tra, Sở Y tế thực hiện tương đối tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đơn vị đã thực hiện bổ nhiệm lại đối với 10 trường hợp (02 trường hợp lãnh đạo Sở và 08 trường hợp là lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Sở) -về quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại đảm bảo theo quy định; thực hiện phân công, phân nhiệm, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần đối với từng công chức, viên chức; đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức hàng tháng, quý, năm; ban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện triển khai và thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 48 trường hợp tại Công văn số 4291/SYT-TCCB ngày 03/12/2018 và Công văn số 1154/SYT-TCCB ngày 04/4/2019 theo quy định.

Tuy nhiên, đơn vị có 01 nhiệm vụ trễ hạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh (Sở Y tế đã có báo cáo số 2797/BC-SYT ngày 22/7/2019 báo cáo UBND tỉnh).

    Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh tại buổi làm việc với Sở Y tế  

         Tổ Kiểm tra đề nghị Sở Y tế tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ công chức, viên chức; đồng thời, kịp thời khắc phục các tồn tại qua kiểm tra./.

Thúy Quỳnh - Phòng Thanh tra     
Liên kết website