Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
21/07/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận, Kế hoạch số 1423/KH-TKTr ngày 17/5/2020 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020. Ngày 16/7/2020, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) thực hiện kiểm tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.    

Qua kiểm tra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đã thực hiện việc bổ nhiệm đối với 07 trường hợp là lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở (quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm đảm bảo theo quy định); thực hiện phân công, phân nhiệm đối với từng công chức, viên chức; đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức hằng tháng, quý, nămban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 40 trường hợp theo quy định; thực hiện việc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh.

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh

tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

       Tổ Kiểm tra đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ công chức, viên chức./.
Thanh Khiết - Phòng Thanh tra  
Liên kết website