Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Tư pháp 
15/07/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận, Kế hoạch số 1423/KH-TKTr ngày 17/5/2020 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020. Ngày 14/7/2020, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) thực hiện kiểm tra tại Sở Tư pháp.    

Qua kiểm tra, Sở Tư pháp thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đã thực hiện việc bổ nhiệm đối với 03 trường hợp là lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở (quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm đảm bảo theo quy định); thực hiện phân công, phân nhiệm đối với từng công chức, viên chức; đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức hằng tháng, quý, nămban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 50 trường hợp theo quy định.

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh

tại buổi làm việc với Sở Tư pháp

Tổ Kiểm tra đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ công chức, viên chức./.

Thúy Quỳnh - Phòng Thanh tra 
Liên kết website