Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông 
31/10/2018 
 

Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 05/KH-TKTr ngày 03/01/2018 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh năm 2018.

Ngày 25/10/2018, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Thuận.        

Qua kiểm tra, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tương đối tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đơn vị đã xây dựng Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm; thực hiện bổ nhiệm 05 công chức lãnh đạo và bổ nhiệm lại 03 công chức lãnh đạo theo quy định; thực hiện phân công, phân nhiệm, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần đối với từng công chức; đánh giá, phân loại đối với công chức hàng tháng, quý, năm; thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của đơn vị. Chấp hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Xây dựng quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân và niêm yết theo quy định; có bố trí địa điểm tiếp công dân và cử người tiếp công dân; lập sổ theo dõi công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Tuy nhiên, đơn vị chưa ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2017Chưa niêm yết công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định.

Description: C:\Users\Asus\Pictures\tttt.jpg

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh tại buổi làm việc 

với Sở Thông tin và Truyền thông

         Tổ Kiểm tra đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ công chức; đồng thời, kịp thời khắc phục các tồn tại qua kiểm tra./.

Hồng Phượng, Phòng Thanh tra 
Liên kết website