Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 
01/06/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 391/KH-TKTr ngày 01/02/2019 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh năm 2019.  

Ngày 16/5/2019, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.        

Qua kiểm tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tương đối tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đơn vị đã thực hiện bổ nhiệm lại đối với 07 trường hợp (01 trường hợp lãnh đạo Sở và 06 trường hợp là lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Sở) -về quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại đảm bảo theo quy định; thực hiện phân công, phân nhiệm, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần đối với từng công chức, viên chức; đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức hàng tháng, quý, năm; ban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện triển khai và thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 39 trường hợp tại Công văn số 4174/SKHĐT-VP ngày 04/12/2018 và Công văn số 1215/SKHĐT-VP ngày 08/4/2019 theo quy định.

Tuy nhiên, từ ngày 01/4/2019 đến ngày 15/5/2019: đơn vị có 18 nhiệm vụ trễ hạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh; trong đó, 15 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn có lý do khách quan (04 nhiệm vụ chậm cập nhật; 11 nhiệm vụ hoàn thành phụ thuộc vào các Sở, ngành) và 03 nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn.

    Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh

tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

         Tổ Kiểm tra đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ công chức, viên chức; đồng thời, kịp thời khắc phục các tồn tại qua kiểm tra./.
Thúy Quỳnh - Phòng Thanh tra   
Liên kết website