Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Giao thông Vận tải 
02/05/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 391/KH-TKTr ngày 01/01/2019 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh năm 2019.  

Ngày 25/4/2019, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Sở Giao thông Vận tải. 

Qua kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính như: Đã thực hiện phân công, phân nhiệm, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần đối với từng công chức; đánh giá, phân loại đối với công chức hàng tháng, quý, năm; về tiêu chuẩn ngạch đối với công chức đảm bảo theo quy định; ban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện triển khai và thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 25 trường hợp và báo cáo tại Công văn số 1979/SGTVT-VP ngày 29/11/2018 và Công văn số 649/SGTVT-VP ngày 05/4/2019  theo quy định; có lập sổ theo dõi công tác tiếp công dân; xây dựng quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân của lãnh đạo.

    Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh

tại buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải

     Tổ Kiểm tra đề nghị Sở Giao thông Vận tải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời, quán triệt đến đội ngũ công chức tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định./.
Nguyễn Kiều Vinh – Phòng Thanh tra 
Liên kết website