Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận 
29/08/2018 
 

Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 05/KH-TKTr ngày 03/01/2018 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh năm 2018.

Ngày 24/8/2018, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.        

Qua kiểm tra, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện tương đối tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đơn vị đã xây dựng Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm; thực hiện bổ nhiệm lại 01 công chức lãnh đạo theo quy định; thực hiện phân công, phân nhiệm, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần đối với từng công chức; đánh giá, phân loại đối với công chức hàng tháng, quý, năm; thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của đơn vị; ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; ban hành nội quy, quy chế làm việc và thực hiện theo quy định,...Tuy nhiên, đơn vị thực hiện chưa đảm bảo tiến độ 02 văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Văn bản số: 131/UBND-QHXD ngày 09/01/2018; 1532/VPUB-QHXD ngày 15/5/2018); chưa niêm yết công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Công văn hướng dẫn số 16/VPUB-KSTTHC ngày 02/01/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; chưa ban hành thông báo lịch tiếp công dân, chưa bố trí địa điểm tiếp công dân    

    Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh tại buổi làm việc với

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

         Tổ Kiểm tra đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ công chức; đồng thời, kịp thời khắc phục các tồn tại qua kiểm tra./.
Thúy Quỳnh - Phòng Thanh tra 
Liên kết website