Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình 
26/04/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 391/KH-TKTr ngày 01/01/2019 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh năm 2019.  

Ngày 18/4/2019, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình.  

Qua kiểm tra, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính như: Đơn vị đã thực hiện phân công, phân nhiệm, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần đối với từng viên chức; đánh giá, phân loại đối với viên chức hàng tháng, quý, năm; về tiêu chuẩn ngạch đối với viên chức đảm bảo theo quy định; ban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện triển khai và thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 18 trường hợp tại Công văn số 84/BC-BQLVQGPB ngày 03/12/2018 và Công văn số 24/BC-BQLVQGPB ngày 10/4/2019 theo quy định; có lập sổ theo dõi công tác tiếp công dân; xây dựng quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân của lãnh đạo.

    Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh

tại buổi làm việc với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình  

        Tổ Kiểm tra đề nghị Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời, quán triệt đến đội ngũ viên chức tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định./.
Thúy Quỳnh - Phòng Thanh tra   
Liên kết website