Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra công tác nội vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 
05/11/2020 
 

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chuyển ngạch đối với công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật và phát huy nhân tố tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả của hoạt động quản lý Nhà nước và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngày 30/10/2020, Giám đốc Sở Nội vụ Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 3077/KH-SNV về việc Kiểm tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chuyển ngạch đối với công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc kiểm tra, đánh giá kết quả phải bảo đảm tính nghiêm túc, hiệu quả và tuân thủ đúng quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo tính khách quan; đồng thời, trên cơ sở kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả, tổng hợp báo cáo những kiến nghị cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Bộ ngành, Trung ương, đề xuất để tiếp tục chỉ đạo triển khai việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuyển ngạch công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới đảm bảo đúng theo quy định.

- Mốc thời gian kiểm tra: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/10/2020.

- Đối tượng kiểm tra: Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực UBND thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Phương pháp kiểm tra: Tổ Kiểm tra trực tiếp kiểm tra thực tế tại cơ quan, đơn vị./.
Đính kèm: 3077 KH SNV.pdf
Thúy Quỳnh, Phòng Thanh tra  
Liên kết website