Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo 
31/01/2019 
 

Thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh.

  Ngày 24/01/2019, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiến hành kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Qua kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo không có công chức uống rượu, bia (hoặc các loại đồ uống khác có nồng độ cồn tương đương) trong giờ làm việc.

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh

tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuy nhiên, đơn vị còn 03/47 công chức đi làm việc trễ so với thời gian quy định (chiếm tỷ lệ 6,38%).

          Tổ Kiểm tra đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt đến đội ngũ công chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời, khắc phục các tồn tại hạn chế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, báo cáo kết quả về Tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh – thông qua Sở Nội vụ theo quy định./.
Hồng Phượng, Phòng Thanh tra 
Liên kết website