Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn 
10/09/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 391/KH-TKTr ngày 01/02/2019 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh năm 2019.

Ngày 05/9/2019, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn.      

Qua kiểm tra, UBND huyện Ninh Sơn thực hiện tương đối tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và điều động bổ nhiệm đối với 32 trường hợp (bổ nhiệm mới: 09; bổ nhiệm lại: 12; điều động bổ nhiệm: 11) - về quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo theo quy định; thực hiện phân công, phân nhiệm đối với từng công chức, viên chức; đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức hàng tháng, quý, năm; ban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện triển khai và thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 76 trường hợp.

Tuy nhiên, thực hiện trễ hạn 02 văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (Công văn số 1667/VPUB-TCDNC ngày 23/4/2019 và Công văn số 1824/VPUB-TCDNC ngày 04/5/2019 về việc đôn đốc xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo 4 tháng đầu năm 2019); UBND huyện đã có Báo cáo số 178/BC-UBND ngày 04/5/2019 và Công văn số 1690/UBND-TH ngày 19/7/2019 triển khai việc thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1667/VPUB-TCDNC và Công văn số 1824/VPUB-TCDNC.

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh KLKCHC tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Ninh Sơn

            Tổ Kiểm tra đề nghị UBND huyện Ninh Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ công chức, viên chức; đồng thời, kịp thời khắc phục các tồn tại qua kiểm tra./.
Thúy Quỳnh - Phòng Thanh tra     
Liên kết website