Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khối thi đua các huyện, thành phố tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 
17/12/2019 
 

Ngày 09/12/2019, tại Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, Khối thi đua các huyện, thành phố (Khối thi đua) tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019;

Khối thi đua gồm 07 đơn vị, bao gồm Ủy ban nhân dân các huyện: Thuận Bắc, Ninh Hải, Thuận Nam, Ninh Phước, Ninh Sơn, Bác Ái và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Thông qua tổ chức hoạt động, Khối thi đua đã thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ chính trị được giao; trao đổi, phổ biến, học tập các mô hình, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua. Việc đánh giá, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, bình xét đề nghị khen thưởng bảo đảm được tính công khai, dân chủ, đúng thành tích, qua đó góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của các địa phương tiếp tục duy trì ổn định và phát triển khá, thu ngân sách vượt kế hoạch, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, phát động rộng khắp trên địa bàn các huyện, thành phố. Qua các phong trào thi đua, công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề được quan tâm, hoàn thành vượt kế hoạch tỉnh giao.

Description: D:\Van ban THI DUA KHEN THUONG\Cong tac THI DUA KHEN THUONG\CỤM, KHỐI thi dua của NINH THUẬN\KHỐI thuộc Tỉnh\Khối Huyện, TP\2019\Hinh TONG KET 2019\IMG_0540.JPG      Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Khối thi đua

Xác định năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020). Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo khí thế phấn khởi, thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XKhối thi đua tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch của cấp huyện, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninhThực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, chú trọng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nêu gương, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực công tác.

          Tại Hội nghị, các đơn vị đã suy tôn Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm để đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2019; bầu Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước làm Trưởng khối, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn làm Phó khối thi đua năm 2020./.
Trương Văn Phong, phòng QLNS 
Liên kết website