Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khối thi đua các huyện, thành phố tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 
11/12/2018 
 

Ngày 03/12/2018, tại Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, Khối thi đua các huyện, thành phố (Khối thi đua) tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018;

Khối thi đua gồm 07 đơn vị, bao gồm Ủy ban nhân dân các huyện: Thuận Bắc, Ninh Hải, Thuận Nam, Ninh Phước, Ninh Sơn, Bác Ái và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Thông qua tổ chức hoạt động, Khối thi đua đã thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ chính trị được giao; trao đổi, phổ biến, học tập các mô hình, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua. Việc đánh giá, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, bình xét đề nghị khen thưởng bảo đảm được tính công khai, dân chủ, đúng thành tích, qua đó đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định và phát triển khá, thu ngân sách vượt kế hoạch, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, phát động rộng khắp trên địa bàn huyện, thành phố. Qua các phong trào thi đua, công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề được quan tâm, cơ bản hoàn thành vượt kế hoạch tỉnh giao. Căn cứ kết quả thực hiện các nội dung thi đua tại các đơn vị, điểm thi đua các huyện, thành phố đều đạt, vượt mức với số điểm đạt được như sau: Huyện Ninh Hải 1.561 điểm; thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 1.502,4 điểm; huyện Ninh Phước 1.390,2 điểm; huyện Bác Ái 1.201,86 điểm; huyện Ninh Sơn 1.170 điểm; huyện Thuận Nam 1.138,9 điểm, huyện Thuận Bắc 1.122,78 điểm.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

của Khối thi đua các huyện, thánh phố

Xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm thứ tư thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo khí thế phấn khởi, thi đua sôi nổi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Khối thi đua tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch của cấp huyện, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, chú trọng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nêu gương, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực công tác.

          Tại Hội nghị, các đơn vị đã suy tôn Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải và Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2018; bầu chọn Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam làm Trưởng khối, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước làm Phó khối thi đua năm 2019./.
Trương Văn Phong, phòng QLNS 
Liên kết website