Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khối thi đua các cơ quan Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 
18/06/2018 
 

Ngày 13 tháng 6 năm 2018, Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018.

Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh gồm 10 đơn vị: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Trường Chính trị và Báo Ninh Thuận.

Description: IMG_3575

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh

        Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 02/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018), Khối thi đua các cơ quan Đảng đã triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018. Các cơ quan, đơn vị trong Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tích cực tham mưu, tổng hợp phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, tập trung triển khai phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, nhất là đợt thi đua đặc biệt lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái  (11/6/1948-11/6/2018). Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “An toàn giao thông” đồng thời tiếp tục tham gia tích cực các phong trào thi đua chuyên đề, tạo ra phong trào rộng khắp,  điển hình là phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điểm nhấn nổi bật của  Khối thi đua các cơ quan Đảng đã thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian về sắp xếp tổ chức bộ máy  tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, sự đồng thuận cao trong các cơ quan, đơn vị của Khối, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2018.
         Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2018, các cơ quan, đơn vị trong Khối tiếp tục triển khai phong trào thi đua đợt hai năm 2018 với mục tiêu thi đua phấn đấu về đích sớm, vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội  của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 04/12/2017 của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 02/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới”; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị 57-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tổ chức hội thi văn-thể-mỹ của Khối thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống các Ban Đảng năm 2018./. 

Trương Văn Phong BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 
Liên kết website