Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp ký kết giao ước thi đua năm 2020 
10/02/2020 
 

Ngày 07/02/2020, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp gồm các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông; Dân dụng và công nghiệp; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; các Ban Quản lý Vườn Quốc gia: Núi Chúa; Phước Bình và Ban Xây dựng năng lực, thực hiện dự án ODA ngành nước tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020;

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động năm thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII năm 2020, các đơn vị trong Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp tiến hành ký kết giao ước thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi đơn vị, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, nhất là hưởng ứng phong trào thi đua do  Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, chú trọng công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng đơn vị, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.

Lãnh đạo các cơ quan của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp

ký kết giao ước thi đua năm 2020

Trương Văn Phong - Phòng QLNS 
Liên kết website