Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khối thi đua Mặt trận và Đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018 
30/03/2018 
 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 02/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018); Thông báo số 22/TB-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức lại các Khối thi đua tỉnh năm 2018;

        Ngày 21/3/2018, Khối thi đua Mặt trận và Đoàn thể tỉnh gồm 06 đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Tỉnh đoàn Ninh Thuận; Hội Cựu Chiến binh; Liên đoàn Lao động và Hội Nông dân tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Với chủ đề thi đua năm 2018: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các đơn vị trong Khối thảo luận, thống nhất thông qua quy chế hoạt động, chương trình và kế hoạch triển khai công tác thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018. Theo đó, nội dung trọng tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh và ngành phát động gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là các phong trào thi đua “Doanh nghiệp Ninh Thuận hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”,“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,... đặc biệt là đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018).

Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị Khối thi đua Mặt trận và Đoàn thể tỉnh ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2018./.

Description: quang cảnh

         

Toàn cảnh Khối thi đua Mặt trận và Đoàn thể tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2018
Trương Văn Phong, BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 
Liên kết website