Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Khảo sát nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế, công nghệ 4.0 và lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương 
27/07/2019 
 
Nội dung: 2511 QLNS.signed.pdf
 
Liên kết website