Báo cáo
Báo cáo
Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2013 
18/07/2013 
 
Thực hiện Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của tỉnh Ninh Thuận;
Từ ngày 14/5/2013 đến ngày 14/6/2013, Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 14 cơ quan, đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân các huyện Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Phước; Ủy ban nhân dân các xã Lợi Hải, Công Hải, Phước Hữu, Phước Nam, Phước Ninh và thị trấn Phước Dân.
Kết quả kiểm tra cho thấy công tác cải cách hành chính của tỉnh ta thời gian qua đã được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực; đặc biệt tỉnh đã chú trọng và quan tâm nhiều đến công tác cải cách thủ tục hành chính nhất là thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền đã được đơn giản hóa và công khai hóa bằng nhiều hình thức đến đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát thủ tục hành chính được chú trọng ngay từ khâu soạn thảo, ban hành văn bản; việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị thực hiện tương đối tốt. Cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” ở các cấp tiếp tục được thực hiện, phát huy hiệu quả; trong đó, cơ chế “một cửa” ở cấp xã và các Sở, ngành được duy trì và nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, hạn chế hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng; giúp cho tổ chức, công dân hiểu rõ các thủ tục và hồ sơ cần phải thực hiện; giảm phiền hà, chi phí và thời gian của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Cơ chế “một cửa liên thông” ở cấp xã và cấp huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả, tạo sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm giải quyết công việc cho người dân nhanh chóng, giảm số lần đi lại; việc nộp hồ sơ và nhận kết quả được thực hiện tại một đầu mối,…Bên cạnh đó, đã tác động đến tinh thần trách nhiệm, ý thức của cán bộ công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.
Tuy nhiên, bân cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính vẫn còn những thiếu sót, tồn tại, vướng mắc cần khắc phục trong thời gian tới, đó là:
- Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số cơ quan, đơn vị đôi lúc còn chưa sâu sát; công tác giám sát, kiểm tra và chấn chỉnh sau kiểm tra còn bị xem nhẹ hoặc chưa được thường xuyên, liên tục nên chưa kịp thời phát hiện những thiếu sót, sai phạm;
- Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp chưa được nhịp nhàng, thiếu đồng bộ, còn nhiều bất cập, lúng túng, một số vụ việc chưa xác định rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì, giải quyết;
- Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa được niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng. Một số cơ quan, đơn vị niêm yết còn hình thức, không thuận tiện cho người dân trong việc theo dõi và thực hiện.
- Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một của”, cơ chế “một cửa liên thông” tại các cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hẹn, tồn đọng.
- Thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” nhất là từ cấp xã lên cấp huyện còn một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về cơ chế “một cửa liên thông” nên vẫn chưa thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng không đúng theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo “một cửa liên thông” đã được Ủy ban nhân dân
tỉnh phê duyệt như chưa mở sổ theo dõi việc tiếp nhận và trả kết quả; chưa viết phiếu biên nhận và phiếu luân chuyển hồ sơ theo quy định; thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại cấp xã nhưng trả kết quả tại cấp huyện; ghi thời gian giải quyết không đúng theo quy định,…
 
 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thuận Nam
Qua kiểm tra, Sở Nội vụ nhận thấy nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế nêu trên là:
- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ cải cách hành chính, cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông”; công tác kiểm tra, giám sát và chất chỉnh sau kiểm tra chưa được quan tâm đúng mức; các cơ quan, đơn vị hầu như khoán trắng công tác Cải cách hành chính cho Tổ tiếp nhận và trả kết quả hoặc bộ phận văn phòng nhưng lại thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nên chưa kịp thời phát hiện sai sót, khuyết điểm để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ chưa đáp ứng với yêu cầu đặt ra.
- Cơ sở vật chất phục vụ cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức; các cán bộ, công chức phụ trách công tác Cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị không ổn định, thường xuyên luân chuyển, thay đổi nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.
- Cơ chế phối hợp còn nhiều lúng túng, còn hiện tượng đùn đẩy công việc giữa các cơ quan và chưa làm rõ trách nhiệm giữa cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào họat động của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong việc giải quyết thủ tục hành chính còn nhiều hạn chế, chưa thật sự phát huy hiệu quả.
Từ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân nêu trên, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh một số biện pháp nhằm duy trì, phát huy những kết quả đạt được, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế được phát hiện qua kiểm tra nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.
Tải toàn văn báo cáo kết quả kiểm tra Tại đây
                                                                                               Phòng CCHC

 
Liên kết website