Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 73 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương 
27/03/2020 
 

Ngày 20/02/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020;

Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng nêu ra những tồn tại trong công tác thi đua, khen thưởng, trong đó, phong trào thi đua ở một số nơi hiệu quả chưa cao, còn hình thức, chưa thường xuyên được kiểm tra đôn đốc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, địa phương và của cả nước, nhất là trong năm 2020 có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, trong đó có Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Thủ tướng lưu ý, trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các đợt thi đua trong các cấp, các ngành và nhân dân cả nước, huy động sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, góp phần sớm không chế, đầy lùi dịch bệnh.

        Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến; thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương./.
Đính kèm: QDCT 288.pdf
Đức Luận - Phòng QLNS 
Liên kết website