Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 72 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương 
09/10/2019 
 

Ngày 02/10/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 350/TB-VPCP thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 72 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, trực tiếp là bộ phận thường trực Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW  ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua-khen thưởng”; đề xuất giải pháp đổi mới phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

- Hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng, bảo đảm chất lượng.

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ báo cáo xin ý kiến thành viên Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý xét tặng danh hiệu giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ký ban hành trong Quý IV năm 2019.

         - Hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X./.
Đính kèm: 350.signed.pdf
Ngọc Thành, P.QLNS 
Liên kết website