Thanh tra
Thanh tra
Kế hoạch vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, các Quỹ, Hội tham gia phòng, chống dịch Covid-19 
28/09/2021 
 

Ngày 15/9/2021, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 4507/KH-BNV vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, các Quỹ, Hội tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; theo đó, mục đích, yêu cầu được đề ra:

- Mục đích:

 + Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo về phòng, chống

dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Trưởng Tiểu ban Dân vận, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự xã hội; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, nhằm vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, các Quỹ, Hội thực hiện, tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và tham gia phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

         + Tăng cường hướng dẫn, vận động, các tổ chức tôn giáo, các Quỹ, Hội tự giác tuân thủ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của các cơ quan chức năng, quy định của chính quyền các địa phương; tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch. Chủ động, kịp thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong các tổ chức tôn giáo, các Quỹ, Hội để vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo, thành viên của các Quỹ, Hội tích cực, tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

 + Chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia, Trưởng Ban Dân Vận, Trưởng ban An ninh trật tự xã hội về các biện pháp vận động, huy động các tổ chức tôn giáo, các Quỹ, Hội phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, tích cực ủng hộ, đóng góp các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân tôn giáo, các Quỹ, Hội để phục vụ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

- Yêu cầu:

+ Tăng cường quản lý Nhà nước (QLNN) về tín ngưỡng, tôn giáo và các Quỹ, Hội. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và phối hợp tham mưu xử lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo và công tác phòng, chống dịch Covid-19 để tuyên truyền, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước, kích động các hoạt động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự; vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, các Quỹ, Hội nêu cao tinh thần đoàn kết, kịp thời đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, xử lý nghiêm việc phát tán thông tin sai lệch trên không gian mạng góp phần đảm bảo an ninh, trật tự.

+ Công tác vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, các Quỹ, Hội tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và tham gia phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trong năm 2021 và các năm tiếp theo trong tổng thể nhiệm vụ QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo và quản lý hoạt động của các Quỹ, Hội.

  Bộ Nội vụ đề ra 8 nội dung, nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện có hiệu quả, góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19./.
Đính kèm: KH4507-513.pdf
Trần Thị Thu - Thanh tra Sở 
Liên kết website