Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Kế hoạch tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra 
21/02/2020 
 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp và Hướng dẫn số 120-HD/BTGTW, ngày 03/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra;

Ngày 14/02/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 220-KH/TU tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra; theo đó mục đích, yêu cầu được xác định như sau:

- Mục đích, yêu cầu:

+ Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

+ Thông qua công tác tuyên truyền, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng, chống dịch; quyết tâm kiểm soát dịch, không để lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh trong năm 2020.

+ Công tác tuyên truyền cần bảo đảm tính kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp.

      - Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ủy ban nhân dân tỉnh bám sát chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, các Bộ, ngành Trung ương, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và tình hình diễn biến của dịch bệnh để chỉ đạo rà soát, bổ sung triển khai thực hiện hiệu quả các phương án thông tin, tuyên truyền với từng cấp độ theo Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 06/02/2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh đã đề ra./.
Đính kèm: 220 KH TU (tinh uy).pdf
Trần Đức Lực- Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website