Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2021 
17/06/2021 
 

Ngày 09/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2814/KH-UBND Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch); theo đó, mục đích và yêu cầu được đề ra:

- Mục đích

+ Tuyền truyền rộng rãi trong Nhân dân về mục đích và ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021.

+ Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố và tăng cường hơn nữa sự đồng thuận của dư luận trong nước và quốc tế về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

+ Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là bảo vệ môi trường biển, phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

- Yêu cầu                                                                          

+ Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021 trên địa bàn tỉnh cần phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân.

+ Xác định công tác tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ đặc biệt, vừa cơ bản, lâu dài, vừa mang tính thường xuyên, cấp bách, phức tạp của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể; có ý nghĩa quan trọng đối với chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước và của tỉnh.

+ Nội dung tuyên truyền phải bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm rõ quyền, lợi ích, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân trong các hoạt động liên quan đến biển, đảo.

  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội trong phạm vi trách nhiệm quản lý, căn cứ điều kiện thực tế, chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, đảm bảo tuân thủ các quy định của Trung ương và của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19./.
Đính kèm: KHUB-2814-bien-dao-.pdf
Trần Đức Lực, Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website