Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế 
30/05/2020 
 

Ngày 22/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 744/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 15/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế - với mục đích và yêu cầu cụ thể như sau:

- Mục đích:

+ Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 15/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo các ngành, các cấp, người sử dụng lao động; đặc biệt là nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực công khai, minh bạch, hiệu quả; thúc đẩy xã hội hóa, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước.

+ Kiểm kê, đánh giá đầy đủ, thực chất các nguồn lực của nền kinh tế để xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các kế hoạch phát triển trung hạn, hằng năm, phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, địa phương, đơn vị.

+ Thông qua triển khai thực hiện kế hoạch sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra, kiểm soát đối với việc khai thác, huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, cạn kiệt nguồn lực của đất nước và hủy hoại môi trường.

- Yêu cầu:

+ Quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 30/NQ-CP và Kế hoạch số 166-KH/TU, tập trung thực hiện ngay các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện của từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương.

          + Tất cả các nguồn lực của nền kinh tế phải được kiểm kê, đánh giá, thống kê, hạch toán đầy đủ, chính xác trong nền kinh tế; được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, phát huy tối đa hiệu quả và phát triển bền vững./.
Đính kèm: QDCT 744_signed.pdf
Thu Hiền - Phòng QLNS 
Liên kết website