Thanh tra
Thanh tra
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ 
08/07/2020 
 

Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; ngày 07/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2387/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ gắn với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với phạm nhân trước khi chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại cơ sở giam giữ phạm nhân; người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân có liên quan và gia đình phạm nhân, người chấp hành xong hình phạt tù trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.

- Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và Nhân dân cùng tham gia thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân, người chấp hành xong hình phạt tù, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ và Nhân dân; xóa bỏ tư tưởng, thái độ kỳ thị, định kiến đối với người chấp hành xong hình phạt tù. Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc để có các hình thức cụ thể, thiết thực giúp đỡ, tạo điều kiện cho người chấp hành xong hình phạt tù về địa phương, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, vươn lên để sớm ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội, góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.

          UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo nội dung Kế hoạch; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo cấp trên theo quy định./.
Đính kèm: KHUB 2387.pdf
Dâng Tuyên - Phòng Thanh tra 
Liên kết website