Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp 
01/11/2020 
 

Ngày 26 tháng 10 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 3861/KH-UBND triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch); theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

- Mục đích:

+ Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp (Luật) và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các Sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh;

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, cơ quan có liên quan hoạt động giám định tư pháp trong triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và kịp thời.

- Yêu cầu:

+ Các Sở, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động giám định tư pháp xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm trong việc thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;

+ Quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, các cơ quan có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ, hiệu quả triển khai thi hành Luật.

  Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp: Giúp UBND tỉnh trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Luật của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; thực hiện báo cáo theo quy định./.
Đính kèm: 3861 KH.pdf
Như Khoa, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website