Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị 
05/02/2021 
 

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về hệ thống chính sách xã hội; tạo sự chuyển biến tích cực, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng, đối tượng yếu thế, người nghèo, hộ thuộc diện khó khăn và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

Ngày 04/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 581/KH-UBND Triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh;

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 07 nhóm nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện:

- Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng;

- Chính sách việc làm, dạy nghề, giảm nghèo và trợ giúp xã hội;

          - Về bảo hiểm xã hội;

          - Về giáo dục, đào tạo;

          - Chính sách nhà ở, nước sạch, thông tin - truyền thông;

          - Về y tế, chăm sóc sức khỏe;

- Tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các nhân tố tích cực trong các Lễ hội của địa phương. Tiếp tục thực hiện “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phấn đấu đến năm 2025, có 95% thôn, khu phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa, 95% hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hóa./.
Đính kèm: 581 KHUB.pdf

Lâm Hải - Phòng QLNS 
Liên kết website