Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận năm 2021 
03/06/2021 
 

Nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách về giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh; ngày 31/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2661/KH-UBND Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận năm 2021 (Kế hoạch);

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 06 mục tiêu cụ thể, 06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

  Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới năm 2021 trên phạm vi toàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược và định kỳ báo cáo UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện theo quy định./
Đính kèm: Ke-hoach-2661-BDG-nam-2021.pdf
Chí Huyên, Phòng QLNS 
Liên kết website