Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch triển khai thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020 
10/05/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1453/KH-UBND ngày 23/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Ngày 08/5/2020, Sở Nội vụ Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1357/KH-SNV về triển khai thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020; theo đó mục đích, yêu cầu được xác định:               

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động và xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình hiện nay để thực hiện xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong cơ quan, đơn vị- lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng.

- Việc triển khai thực hiện “Năm Dân vận khéo” gắn với thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020; Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về thực hiện công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị.

- Nội dung thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020 và các phong trào thi đua “Dân vận khéo” được tiến hành bảo đảm đúng thực chất, tiến độ. Tập trung những nhiệm vụ trọng tâm mà cấp uỷ, cơ quan, đơn vị đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ngoài ra, Sở Nội vụ đề ra các nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả./.
Đính kèm: 1357 KH_SNV.pdf

Ánh Sương, Phòng Thanh tra 
Liên kết website