Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 
10/05/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; ngày 26 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1757/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (Kế hoạch); theo đó mục đích, yêu cầu và nội dung thực hiện được xác định:

- Mục đích, yêu cầu:

+ Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (Luật) và các văn bản hướng dẫn thi hành đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn để có nhận thức đầy đủ, tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật, đảm bảo Luật được thực chất đi vào cuộc sống. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và địa phương trong việc tổ chức các hoạt động triển khai thi hành Luật trong toàn tỉnh.

+ Nghiên cứu sâu kỹ nội dung Luật, các văn bản thi hành để tổ chức thực hiện có hiệu quả các yêu cầu của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, góp phần giữ vững ổn định về chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và tăng cường công tác đối ngoại của tỉnh.

+ Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; coi trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết theo quy định. Xác định nội dung công việc cụ thể, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức triển khai thi hành Luật, đảm bảo đồng bộ, kịp thời, thống nhất.

- Nội dung:

+ Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với Luật.

+ Thực hiện quy định về xây dựng danh mục bảo vệ bí mật nhà nước.

+ Thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật.

        Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện Kế hoạch và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.
Đính kèm: KeHoach-1757-UB.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website