Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch triển khai tập huấn, bồi dưỡng giáo viên phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông lớp 1 năm 2020 
19/05/2020 
 

Nhằm chuẩn bị các điều kiện để thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; ngày 15/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1744/KH-UBND triển khai tập huấn bồi dưỡng giáo viên, cơ sở vật chất, sách - thiết bị dạy học phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông lớp 1 năm 2020.

  Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 04 nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện:

- Tích cực tham mưu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và tổ chức thực hiện đối với lớp 1.

- Chuẩn bị đội ngũ để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

-   Sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu, học liệu để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo sơ kết, tổng kết.

        Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ động triển khai, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và các hoạt động giáo dục theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tổng hợp, rà soát, đánh giá thực trạng, nhu cầu giáo viên ở từng môn học, cấp học; tham mưu bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học đảm bảo thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh về kết quả thực hiện theo quy định./.
Đính kèm: KeHoach- 1744- UB.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website