Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Kế hoạch triển khai lựa chọn hợp tác xã tham gia Đề án hợp tác xã kiểu mới tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 
07/06/2021 
 

Nhằm xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương;

Ngày 02/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2696/KH-UBND Triển khai lựa chọn hợp tác xã tham gia Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025” (Kế hoạch);

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 02 mục tiêu để triển khai thực hiện:

- Xây dựng các mô hình hợp tác xã trở thành kiểu mẫu nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sức hút để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia, liên kết với hợp tác xã, làm cơ sở để nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững.

- Lựa chọn tối đa 05 hợp tác xã tham gia, hoạt động theo 12 mô hình của Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025” (Đề án).

  Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh lựa chọn hợp tác xã thí điểm tham gia Đề án. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/8/2021./.
Đính kèm: KHUB 2696.pdf
Văn Hòa - Phòng QLNS 
Liên kết website