Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
29/01/2021 
 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; ngày 27/01/2021 UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 428/KH-UBND triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch);

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện 04 nội dung nhiệm vụ:

- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để đề xuất xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Phổ biến, hướng dẫn, tập huấn về pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

- Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch./.
Đính kèm: KH - 428 - UB.pdf

Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website