Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận 
10/08/2021 
 

Ngày 03/8/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3941/ KH-UBND về việc Triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận nhằm cải thiện, phát triển bền vững Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh năm 2021. Theo đó, mục tiêu và yêu cầu được đề ra:

- Mục tiêu:

+ Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 một cách toàn diện, đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức.

+ Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch với phương châm “ĐÚNG - NHANH - TỐT”.

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ, nhất là công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

+ Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất.

+ Kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; từng bước nâng cao, duy trì bền vững và cải thiện vị thứ xếp hạng Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS tỉnh Ninh Thuận so với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đạt mục tiêu Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS đến năm 2025 theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Yêu cầu:

+ Các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt thực hiện và xác định việc nâng cao Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS là nhiệm vụ khó, phức tạp, trọng tâm, đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện.

+ Việc nâng cao Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS là thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền; là một trong những căn cứ chủ yếu để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo thực chất, phản ánh đúng thực trạng hiệu quả hoạt động của nền hành chính.

+ Chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những sáng kiến, giải pháp, cách làm mới, lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch trong thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính./.
Đính kèm: KH3941-438.pdf

Thu Hiền - Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website