Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ 
23/10/2020 
 

Ngày 21/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 3790/KH-UBND triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (Kế hoạch); theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định:

- Mục đích:

+ Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (Nghị định số 91/2020/NĐ-CP) nhằm:

+ Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức người dân, doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

+ Giảm thiểu tình trạng tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và thúc đẩy phát triển thị trường quảng cáo các phương tiện điện tử.

+ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong công tác chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

- Yêu cầu:

+ Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học, đồng bộ và hiệu quả các nội dung và nhiệm vụ tại Nghị định số 91/2020/NĐ-CP.

+ Xác định rõ các nội dung công việc, phân công trách nhiệm thực hiện rõ ràng cho các đơn vị; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đảm bảo triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP nghiêm túc, hiệu quả.

+ Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông báo chí trong việc truyền tải chính xác, kịp thời về quyền lợi, trách nhiệm của mỗi đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong công tác chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

+ Các đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai công tác phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác cần bám sát Kế hoạch để thực hiện hiệu quả, theo đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao thủ trưởng các Sở, ngành, Hội, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch; tuyên truyền nội dung của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý bằng các hình thức phù hợp; xây dựng tin bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của đơn vị về một số nội dung cơ bản của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP bảo đảm phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị để tạo thuận lợi cho nhiều người được biết đồng thuận trong việc ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác./.
Đính kèm: 3790 KH.pdf

Kim Loan-Phòng Thanh tra 
Liên kết website