Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Kế hoạch triển khai Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022” 
12/11/2019 
 

Ngày 01/11/2019, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4591/KH-UBND triển khai Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022” (Kế hoạch);

Kế hoạch đã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản:

- Hằng năm, 100% tổ chức Đoàn các cấp tổ chức ít nhất 01 hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- 100% chi đoàn trên địa bàn dân cư đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”.

- Các cấp bộ Đoàn tổ chức trồng mới 105.000 cây xanh. 

- Tổ chức 25 lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao năng lực về các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho đoàn viên, thanh niên. 

- Triển khai thực hiện 02 công trình thanh niên cấp tỉnh, 20 công trình thanh niên cấp huyện về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Hỗ trợ 03 ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

         Để thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu nêu trên, UBND tỉnh đã đề ra 04 nhóm giải pháp, nhiệm vụ; đồng thời, phân công cụ thể trách nhiệm đối với các Sở, ngành, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch./.
Đính kèm: KHUB4591_signed.pdf
Ngọc Thành, Phòng QLNS 
Liên kết website