Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kế hoạch triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 
16/11/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; ngày 11/11/2020 UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4108/KH-UBND triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch).

Theo đó mục tiêu tổng quát đến năm 2030 được xác định: Thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh theo 08 lĩnh vực đề ra tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững; tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; hình thành, phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

  UBND tỉnh đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp (Tạo cơ sở chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, phát triển kinh tế số, phát triển xã hội số, một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số) và chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh quy định về quản trị, kế hoạch phát triển và các cơ sở dữ liệu bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông để phát triển hạ tầng số và tổng hợp báo cáo hằng năm về tình hình thực hiện Kế hoạch theo quy định./.
Đính kèm: 4108 KHUB.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website