Thanh tra
Thanh tra
Kế hoạch triển khai “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2020. 
25/02/2020 
 

Để tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh về “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Ngày 20/02/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 435/KH-UBND về triển khai “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2020 (Kế hoạch); theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, về nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố và phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong việc đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh dô thị.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối năm 2020, kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp; thực hiện nghiêm các chế tài theo quy định pháp luật để thực hiện đạt mục tiêu, nội dung và giải pháp đề ra.

- Xây dựng con người Ninh Thuận phát triển toàn diện có đạo đức, nhân cách và lối sống đẹp, hướng đến Chân - Thiện - Mỹ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

          Chủ tịch UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố định kỳ 6 tháng và năm báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; bên cạnh đó, thời gian tổng kết Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh về “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020 vào Quý IV/2020./.
Đính kèm: KH 435-UBND tinh.pdf
Thanh Khiết-Phòng Thanh tra 
Liên kết website